Algemene Voorwaarden

 

 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BartLen v.o.f. handelend onder de naam Snow Experience, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 1. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Gebruiker behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een aanbieding te wijzigen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldingsduur zoals vermeld bij die aanbieding met betrekking tot die speciale aanbieding. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan Wederpartij per post of e-mail is verzonden danwel aan Wederpartij is overhandigd. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

 1. Contractsduur, leveringstermijnen, uitvoering, wijzigingen en prijsverhoging

De overeenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij wordt aangegaan voor de periode zoals in de overeenkomst is opgenomen. Gebruiker streeft ernaar om met de uitvoering van een overeenkomst op de datum, zoals aangegeven door de afnemer op het boekingsformulier, aan te vangen. Door ons opgegeven termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Voor een wijziging in de overeenkomst dient de wederpartij een verzoek in bij de Gebruiker, waarop gezamenlijk overleg kan volgen.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst; Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet.

 

 1. Aard en omvang van de Dienst

De door Gebruiker aangeboden dienstverlening (“Dienst”) bestaat uit een reisproduct en alle daaraan gerelateerde wintersportactiviteiten. Voor het gebruik van de Dienst worden door Gebruiker kosten in rekening gebracht zoals onder andere vermeld op de website www.snowexperience.nl.

Gebruiker neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat haar Dienst en de als onderdeel hiervan verstrekte informatie juist is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de wederpartij dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de verstrekte informatie.

 

 1. Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst

Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

-de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

-de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

-indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Wederpartij heeft na totstandkoming van deze overeenkomst het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen op te zeggen conform de geldende annuleringsvoorwaarden, mits deze via internet via het boekingsformulier op www.snowexperience.nl is geboekt. Het opzeggen van de overeenkomst dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. De schriftelijke opzegging dient binnen de termijn door Gebruiker te zijn ontvangen.

Indien de Wederpartij de overeenkomst wil annuleren, eventueel na het verlopen van de termijn gesteld in artikel 5, dient de Wederpartij annuleringskosten te betalen conform de geldende annuleringsvoorwaarden in artikel 9.

De Gebruiker kan de Dienst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. De organisator stelt je hiervan uiterlijk in kennis; 20 dagen voor vertrek bij reizen van meer dan zes (6) dagen. Heb je al (aan-)betalingen gedaan, dan betaalt Gebruiker terug binnen 14 dagen nadat Gebruiker de Dienst heeft geannuleerd.

 

 1. Aanpassing en/of wijziging van Dienst

Gebruiker behoudt zich het recht voor op enig moment en van tijd tot tijd de Dienst (of enig deel daarvan) aan te passen, de Dienst tijdelijk of langdurig (gedeeltelijk) te staken of deze te beëindigen, waar redelijkerwijs mogelijk na voorafgaande kennisgeving.

 

 1. Overmacht

Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. Tot die omstandigheden behoren onder andere zeer slechte weersomstandigheden, defecte liften, onbegaanbare pistes en/of wegen.

Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

 1. Betaling en incassokosten

Bij boeking dient de Wederpartij 35% van het overeengekomen bedrag te voldoen aan Gebruiker binnen 7 dagen na boeken. Ingeval van boeking binnen 30 dagen voor aanvang van de activiteit dient het overeengekomen bedrag onmiddellijk en in zijn geheel te worden voldaan aan Gebruiker. Betaling dient steeds te geschieden uiterlijk 30 dagen vóór de vertrekdatum. Betaling geschiedt enkel door middel van een overboeking. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. 

 

 1. Annulering

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, worden naast de verschuldigde reserveringskosten en de kosten van de eventueel afgesloten reis- en annuleringsverzekering en poliskosten, de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 20% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 40% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrek dag: 50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrek dag: 75% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrek dag: 90% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrek dag of later: de volledige reissom.

 

 1. Dienst uitsluitend voor eigen, niet commercieel gebruik

Het is niet toegestaan de Dienst of onderdeel van de Dienst, noch het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst, te verveelvoudigen, dupliceren, kopiëren, verkopen, weder verkopen of deze commercieel te exploiteren.

 

 1. Aansprakelijkheid

Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De Wederpartij is altijd verplicht voorzien te zijn van een geldende ziektekostenverzekering en een reiskostenverzekering aangevuld met wintersportdekking. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Deelname aan de door Gebruiker aangeboden diensten geschied op eigen risico van de Wederpartij. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

-de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;

-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

 

 1. Links

Bepaalde verwijzingen in de website en de Dienst kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover Gebruiker geen controle heeft. Gebruiker draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. U legt voor eigen rekening en risicoverbinding met andere sites en verplicht zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

 

 1. Kennisgevingen

Kennisgevingen kunnen worden gedaan per e-mail, per gewone post, telefonisch, mondeling of door publicatie op de website van Gebruiker.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Partijen zullen een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 

 1. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.